சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கஞ்சுகம் சட்டை ; பாம்புச்சட்டை ; சீலை ; அதிமதுரம் ; சிலந்திக் கோரை ; முருங்கைமரம் .