சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கட்டியக்காரன் புகழ்வோன் ; அரசனின் சீர்த்தியைப் புகழ்வோன் ; கட்டியம் கூறிப் புகழ்வோன் ; கூத்தில் வரும் கோமாளி .