சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கட்டில் மஞ்சம் ; அரசுகட்டில் , அரியணை ; பாடை .