சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கட்டு உறுதி ; காவல் ; அரண் ; ஆணை ; உறவின் கட்டு ; தடைக்கட்டு ; யாக்கை ; மூட்டை ; குறி ; வரம்பு , கட்டுப்பாடு ; மிகுதி ; மலைப்பக்கம் ; பொய்யுரை ; வளைப்பு ; திருமணப்பற்று ; வீட்டின் பகுதி .
சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கட்டு (வி) பந்தி , தளை , பிணி ; வீடு முதலியன கட்டு ; தழுவு ; மணஞ்செய் ; தடைகட்டு ; கதைகட்டு ; சரக்குக்கட்டு ; அடக்கு ; இறுகு ; மூடு .