சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கட்புலம் கண்ணாகிய புலன் , பார்வை .