சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கணபதி சிவகணத் தலைவன் , விநாயகன் .