சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கணிப்பு கணக்கிடுகை ; அளவிடுகை ; மதிப்பிடுகை .