சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கண்காட்சி பார்வை ; வியப்பு ; கண்ணுக்கு மகிழ்ச்சி தருவது ; விநோதக் காட்சி .