சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கண்காணித்தல் மேல்விசாரணை செய்தல் : கண்ணால் கூர்ந்து கவனித்தல் .