சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கண்டகண் கண்ணோட்டமில்லாதவன் , கொடியோன் ; அசுரன் ; பகைவன் .