சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கண்டிப்பு கடிந்து கூறுதல் ; வரையறை ; அழிவு ; உறுதி ; துண்டிப்பு .