சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கண்ணீர் கண்ணிலிருந்து வழியும் நீர் .