சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கண்ணொளி கண்ணிலிருக்கும் ஒளி , பார்வை .