சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கண்பூத்தல் கண் மயங்கல் ; கண்ணொளி குன்றுதல் .