சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கதிரை கதிர்காமம் ; நாற்காலி .