சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கத்தி வெட்டுக்கத்தி ; வாள் ; கப்பியடிக்க உதவும் கட்டை .