சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கனப்பு கனமாயிருக்கை ; பருமை ; பாரம் ; அழுத்தம் ; கொழுப்பு ; இறுமாப்பு