சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கன்று விலங்கின் கன்று ; மரக்கன்று , இளமரம் ; சிறுமை ; கை வளையல் .