சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கரடம் காக்கை ; யானையின் மதம் ; யானைக் கவுளினின்றும் மதம்பாயுந் தொளை .