சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கரடி ஒரு விலங்கு ; கரடிப்பறை ; கரடிக்கூடம் ; புரட்டு ; முத்து ; சிலம்பம் .