சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கருஞ்சீரகம் ஒரு சரக்கு , சீரகவகை .