சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கருடன் வைனதேயன் ; திருமால் வாகனம் ; பருந்துவகை ; கொல்லங்கோவைச் செடி .