சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கருணை அருள் , தயவு , இரக்கம் , ஒரு கிழங்கு ; ஒன்பான் சுவையுள் ஒன்றாகிய அவலச்சுவை .