சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கருப்பொருள் காரணப் பொருள் ; ஐந்திணைக்கும் உரிய தெய்வம் முதலிய பொருள்கள் .