சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கருமான் கலைமான் , ஆண்மான் ; கொல்லன் ; பன்றி .