சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கர்நாடகம் கன்னடம் , ஒரு மாநிலம் ; தென்னாட்டு இசை ; ஒரு பண் ; பழைய மாதிரி .