சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கற்றை திரள் ; கட்டு ; தொகுதி ; தென்னோலைக் கற்றை .