சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கலப்பைப்படை அலாயுதம் , கலப்பை வடிவுள்ள ஆயுதம் .