சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கலியன் படைவீரன் ; திருமங்கையாழ்வார் ; இரட்டைப் பிள்ளைகளுள் ஆண் ; கலிபுருடன் ; பசித்தவன் ; வறிஞன் ; சனி .