சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கல்கி கோயில் , திருமாலின் பத்துப் பிறப்புகளுள் இனி நிகழவிருக்கும் கடைசிப் பிறப்பு .