சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கல்யாணகுணம் நற்குணம் , உயர்ந்த குணம் .