சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கல்யாணி நற்குணமுடையவள் ; ஒரு பண்வகை .