சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கல்லறை குகை ; பிணக்குழி ; கல்லாலாகிய அறை .