சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கல்லாப்பெட்டி பலசரக்கு வணிகனின் பணப்பெட்டி .