சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கல்வித்துறை கல்வி அமைப்பு ; கல்வி நிலையம் ; கல்விவகை .