சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
களங்கன் சந்திரன் ; மாசுள்ளோன் .