சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
களர்நிலம் உப்புமண் ; பயிரிட உதவாத நிலம் .