சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
களிம்பு செம்பின் மலப்பற்று ; துரு ; மாசு ; பூச்சுமருந்து .