சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
களிறு ஆண்யானை ; ஆண்பன்றி ; ஆண்சுறா ; அத்தநாள் .