சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கழுது பேய் ; காவற்பரண் ; வண்டு .