சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கவ்வை ஒலி ; பழிச்சொல் ; துன்பம் ; கவலை ; பொறாமை ; கள் ; செயல் ; எள்ளிளங்காய் ; ஆயிலியம் .