சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
காகம் காக்கை ; அவிட்டநாள் ; கீரி ; கற்பகம் .