சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
காடு வனம் ; மிகுதி ; நெருக்கம் ; செத்தை ; எல்லை ; நான்கு அணைப்புள்ள ஒரு நிலவளவு ; சுடுகாடு ; இடம் ; புன்செய்நிலம் ; சிற்றூர் ; ஒரு தொழிற்பெயர் விகுதி .