சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
காடைக்கண்ணி காடையின் கண்போன்ற தினைவகை .