சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
காட்டவுரி அவுரிவகை ; புனல்முருங்கை .