சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
காட்டு காண்பித்தல் ; எடுத்துக்காட்டு ; ஒளி ; துணைக்கருவி ; உறைப்பு ; குப்பை .