சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
காண் காட்சி ; அழகு ; காணுதல் ; முன்னிலையில் வரும் ஒர் உரையசை .