சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
காண்டம் நூலின் பெரும்பிரிவு ; மலை ; எல்லை ; காடு ; நீர் ; அம்பு ; கோல் ; குதிரை ; அடிமரம் ; ஆயுதம் ; முடிவு ; சமயம் ; திரள் ; அணிகலச்செப்பு ; கமண்டலம் ; நிலவேம்பு ; திரைச்சீலை ; ஆடை ; சீந்நில் ; புத்தி .