சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
காதலன் அன்பிற்குரியவன் ; தோழன் ; கணவன் ; மகன் .