சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
காந்தம் காந்தக்கல் ; ஒருவகைப் பளிங்கு ; அழகு ; மின்சாரம் ; கந்தபுராணம் .